ನಾನು ಪ್ರವೀಣ ದೇವರಾಜ ಗಂಗದ, ತಾಯಿ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮತ್ತು 0iÉುೀಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಂತರ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಹೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ0iÉುೀ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೆ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಾಗ ಹೆರಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮಳ ಸನ್ನಿಧಿ ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ನನಗಾಗಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ  ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು; “ಈ “ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಗುವಾಗುತ್ತದೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಿ”. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು 0iÉುೀಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಫಲ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿಯಾಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ.!

- ಪ್ರವೀಣ ದೇವರಾಜ ಗಂಗದ
  ಸಾ|| ಅಗಡಿ ತಾ|| ಮುಂಡಗೋಡ
  ಜಿ|| ಕಾರವಾರGift of a Child

I am Praveen Devaraja Gangada. Praise and thank God for all the benevolent blessings obtained through the intercessions of Mother Mary. I got married in 2006. We were childless. My wife conceived two times but the child succumbed to death instantaneously after the delivery. When she conceived for the third time we visited Harihar Matha and prayed ceaselessly to bless us with a child. The Parish Priest of the Shrine, prayed over us and assured us of a child. My wife conceived and we have a child now, who is the joy of our family. We remain grateful to Mother Mary.

- Praveena Devaraj Gangada
  Agadi, Mundagoda
  Karawara 

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.hariharshrine.org .
Powered by eCreators

Contact Us

Phone: 08192 - 242269
    E-mail: [email protected]
[email protected]

Fr. Anthony Peter : +917349246751

Shrine of Our Lady of Health
P.B.No: 19, Church Road
Harihar - 577 601
Davanagere District
Karnataka