ನೋಟ

ದೈವೀ ದೃಡತ್ವ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಪಡೆದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದ ಜನತೆ


 
ಧೈೀಯ

ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಾಧನವಿಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಪೂರ್ಣಾಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯ ಅನುಷ್ಟಾನ
ಹರಿಹರ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೃಶ್ಯಮಾದ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆ
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಸರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕಲ ಕುಲಭಾಷೆ ಜನಾಂಗದವರು ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು.     
      

Home | News | Sitemap | Contact Us

Copyright © 2016 - www.hariharshrine.org .
Designed by Wilson DSouza, published by Vincent Marsarenhas for eCreators

Contact Us

Phone: 08192 - 242269
    E-mail: [email protected]
[email protected]

Fr. Anthony Peter : +917349246751

Shrine of Our Lady of Health
P.B.No: 19, Church Road
Harihar - 577 601
Davanagere District
Karnataka